پرکردن دندانها

پرکردن دندانها با مواد همرنگ

استفاده از پر کردگی هم رنگ دندان بهتر و ایمن تر از روش های قدیمی است که در آنها از فلز برای پر کردن دندان ها استفاده می شود. امروزه می توان پر کردگی های فلزی قدیمی دندان را با مواد کامپوزیت دندانی سفید جایگزین کرد و به این ترتیب طرح لبخند را زیباتر جلوه داد.