×

عصب کشی تخصصی

درمان ریشه / عصب کشی دندان مركب از  ساختمان سختی است كه بافت نرم زنده ای را احاطه كرده است. اين قسمت نرم مركزی، پالپ (عصب) نام دارد كه شامل سلولها، عروق خونی واعصاب می باشد. اندو،  اندودونتيكسف درمان ریشه یا عصب کشی شاخه ای از علم دندانپزشكی است كه وظيفه…