×

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی اطفال شاخه ایست از دندانپزشکی که در کودکان به معالجه و پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان می پردازد. دندانپزشک اطفال باید گروههای مختلف سنی کودکان را بشناسد و نوع رفتار با آنها را بداند. برای انجام درمانهای اطفال همه والدين به دنبال بهترين…